תפריט

תנאי שימוש, מגבלות משפטיות ומדיניות פרטיות

פרק א’ – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

1. מבוא והגדרות

ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת https://bcurelaser.co.il , http://gd-energies.com/, או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן ביחד: “האתר” או “אתר האינטרנט”) המופעלים ומנוהלים על ידי חברת אריקה כרמל בע”מ, מרח’ חת נחום 5, חיפה (להלן: “החברה”). תקנון זה נועד להסדיר את השימוש באתר וכן לקבוע את תנאי המבצע ברכישת מכשיר בי- קיור לייזר, והכל כמפורט להלן.

1.1. השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות (ראה פרק ב’ להלן), כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע”י החברה (להלן: “תנאי השימוש”). לפני השימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן הם מהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש בו, ובעצם השימוש שלך באתר הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.

1.2. במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם:

1.2.1. “אתה” או “משתמש” – משמעו כל גולש אשר עושה שימוש באתר (כהגדרתו לעיל) באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולארי או תקשורת סלולארית אחרת ו/או כל מכשיר נייד אחר.

1.2.2. “חומר” – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גראפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הועלה לאתר על ידי החברה ובין אם על ידי צד ג’ המקנה לחברה זכות שימוש בו ובין אם על ידי המשתמש. חומרים שהועלו לאתר על ידי משתמשים יכונו להלן “חומרי משתמש”.

1.2.3. “שימוש באתר” – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, כהגדרתו לעיל, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השימוש בשירותים המוצעים בו.

1.2.4. “שירות” או “שירותים” – השירותים אותם מציע האתר, קרי פלטפורמה מקוונת לניהול, קבלת, תשלום ומעקב אחר החשבונות החודשיים של המשתמש (מים, ארנונה, גז, טלפון וכדומה), ביטוחים וכיו”ב.

1.2.5. “מידע אישי” – מידע המזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ונושא לרוב אופי פרטי או רגיש (לדוגמא – שם, מספר זהות, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון). מידע אישי כולל נתונים אשר נמסרו על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי באתר.

1.2.6. “מידע שאינו אישי” – מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף ע”י החברה באופן פאסיבי אודות אופן שימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו (למשל – סוג הדפדפן שלך, מזהה מכשיר נייד, מידע אודות מיקום גיאוגרפי, התאריך והשעה בה נכנס משתמש לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך (כתובת IP), המקומות בהם ביקרת באתר וכו’). מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי.

1.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.

2. זכות השימוש באתר

2.1. החברה מתירה לך לעשות שימוש באתר בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

3. מגבלות השימוש באתר

3.1. על כל משתמש העושה שימוש באתר חל איסור מוחלט לעשות באתר כל שימוש בלתי מורשה ו/או בלתי חוקי ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי סביר ביחס למטרה שלשמה נועד האתר. בכלל זה:

3.1.1. אין לבצע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן בלתי סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו.

3.1.2. אין לעשות כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא. בכלל זאת אין לעקוף את האמצעים בהם נוקטת החברה להגנה על פרטיות המשתמשים;

3.1.3. אין לזייף ו/או להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר, שאינו המשתמש או להשתמש בפרטי משתמש אחר;

3.1.4. אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ”ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;

3.1.5. אין ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן באתר, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (automated data mining tools”, “crawlers”) וכו’.

3.1.6. אין להפר אילו מתנאי השימוש.

3.2. על החומרים שיועלו על ידי המשתמש לאתר להיות אותנטיים, נכונים ולא מטעים.

3.3. החברה רשאית למנוע ממך ו/או לחסום ו/או להגביל גישתך לאתר או לחלק ממנו, אם הפרת את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים בעת השימוש באתר ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות החברה לנקוט נגדך צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל.

3.4. על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שיימסר לחברה על ידך בין במישרין ובין בעקיפין, תחול מדיניות הפרטיות של החברה (ראה פרק ב’ להלן) המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

4. היעדר אחריות

4.1. החברה אינה מחייבת את המשתמש לעשות שימוש באתר. כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש.

4.2. האחריות על אופן השימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד.

4.3. אין להסתמך על כל חומר באתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים משפטיים, עסקיים, מקצועיים, מסחריים, אישיים, כספיים ואחרים, וכל הסתמכות ו/או החלטה שלך לפעול על בסיס החומרים המופיעים באתר מבלי לוודא את נכונותם ו/או חוקיותם ו/או התאמתם לצרכיך הינה באחריותך המלאה והבלעדית, ואתה פוטר את החברה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לכך בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על החומרים.

4.4. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. המשתמש מודע לכך שייתכנו שיבושים ו/או הפסקות ו/או תקלות ו/או עיכובים בפעולת האתר והוא פוטר את החברה מכל אחריות לנזקים ו/או הוצאות שייגרמו לו בשל כך.

4.5. החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שהחומרים באתר יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו’.

4.6. המשתמש יפצה וישפה את החברה וכל מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאה, או חבות שנגרמו לחברה ו/או מי מטעמה כתוצאה מתביעה בגין הפרת התחייבויות המשתמש כאמור לעיל.

5. קניין רוחני

5.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של החברה (ו/או של צדדי ג’ אשר העניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.

5.2. החברה מקנה לך את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים. מבלי לגרוע מהאמור:

5.2.1. החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש שלך בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. במצב זה, תחול עליך החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

5.2.2. אינך רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.

5.2.3. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, החברה אינה מעניקה לך כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של החברה ו/או של צדדי ג’ שהחומרים שייכים או קשורים להם.

5.2.4. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ו/או על שימוש ב- Meta Tagsאו כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה ללא אישורה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור, אם וככל שיינתן לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

6. הגבלת אחריות

על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ”ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר (לרבות איזה מהשירותים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילותו, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר. ככל שתוטל על החברה אחריות, זו לא תעלה על הסכום ששולם לה על ידך או בקשר לשימושך באתר ב-12 החודשים שקדמו לאירוע שבגינו נתבע הנזק.

פרק ב’ – מדיניות פרטיות

1. מבוא

בעת השימוש שלך באתר זה החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר לך את השימושים שהחברה עושה במידע מסוג זה, שכן החברה מכבדת את פרטיותך, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. בעצם שימושך באתר, הינך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם.

2. מסירת מידע באתר

2.1. בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו לצורך קבלת שירותי החברה המוצעים בו, הינך מצהיר, נותן הסכמתך מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן:

2.1.1. המידע האישי שמסרת באתר הינו שלך, והוא נכון ומדויק;

2.1.2. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (“חוק הגנת הפרטיות”), ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר.

2.1.3. ידוע לך ואתה מסכים להיכלל במאגר מידע של החברה שמטרותיו הן (כפי וככל שיעודכנו מעת לעת): מתן שירות ללקוח, ובכלל זה התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים ו/או מוצעים במסגרתו ללקוחות החברה, יצירת קשר עם הלקוח באמצעי מדיה שונים (לרבות באמצעות טלפון, דוא”ל ומסרונים) לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, מידע והודעות. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי, כמפורט בסעיף ‏3להלן.

2.1.4. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין (לרבות רשות ממשלתית, רגולטורית וכו’) בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בקשר לשימוש שלך באתר. החברה תעביר כל מידע הנאסף או נאגר או נמסר באתר ככל שתידרש לכך עפ”י דין, לצורך הליך משפטי, ועל מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו.

2.1.5. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לחברה אין ולא תהיה אחריות לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר יימסר ע”י החברה להם ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

2.1.6. ידוע לך והנך מסכים כי המידע שתמסור ו/או ייאסף אודותיך (בין מידע אישי ובין מידע שאינו אישי) באתר יעובד ו/או יישמר בענן צד ג’, ייתכן אף שמחוץ לגבולות מדינת ישראל (באיחוד האירופי ו/או ארה”ב)

2.2. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, הנך רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה, לבקש לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה, לבקש לתקנו, למוחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע”י החברה למשך הזמן הדרוש לה, עפ”י חוק.

2.3. המשתמש רשאי לפנות אל החברה באמצעות לשונית “אודות” ו”צור קשר” המופיעה באתר (או ע”י שליחת הודעה לכתובת המייל (info@gd-energies.com. המשתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו כמו שם מלא, מספר זהות, כתובת, דוא”ל, מספר טלפון. החברה תעשה שימוש בפרטים אלה לצורך מענה לפנייתו של המשתמש, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‏2.1.3לעיל.

2.4. על ידי מסירת מידע אישי באתר הינך מצהיר כי המידע האישי הוא מקורי שלך, ולשום צד אחר אין כל זכות בו, ואתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע האישי, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

3. שימוש במידע לא אישי; שימוש בעוגיות וב- Google Analytic, mixpanel ו- intercom

3.1. במסגרת שימושך באתר, החברה תאסוף אודות השימוש שלך באתר מידע לא אישי. בעצם הרישום לאתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, את מסכים לשימושים שייעשו ע”י החברה במידע לא אישי.

3.2. מידע לא אישי שיימסר ו/או ייאסף באתר ישמש, בין היתר, לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עריכת ניתוחים, פילוחים ובדיקות על מנת לזהות התנהגויות ודפוסי התנהגות צריכה בבתי עסק שונים, תיקון תקלות ותמיכה טכנית, ניהול האתר וכל מטרה אחרת שנועדה לטייב, לשפר ולהעשיר את פעילות האתר ואת השירותים והתכנים המוצעים באתר (ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים להתנהגויות צריכה שונות, ביטול או שינוי שירותים קיימים וכו’).

3.3. מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בנתונים אינפורמטיביים המופיעים בחשבונות החודשיים מבלי שנתונים כאמור מזהים, מאפשרים זיהוי, משויכים, מאפשרים שיוך ו/או מקושרים למשתמש מסוים. מידע כאמור ייחשב מידע לא אישי, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש למטרות המפורטות בסעיף ‏3.1לעיל.

3.4. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי או שיוך שלך אליו בכל אופן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות במידע שאינו אישי כל שימוש חוקי ואף להעבירו לצדדי ג’ ללא כל הגבלה או ללא קבלת הסכמתך, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.

3.5. החברה עשויה לעשות שימוש באתר בטכנולוגיות מקובלות ומוכרות בתעשייה לצורך איסוף מידע איסוף, שמירה, ניתוח ועיבוד של מידע לא אישי.

3.6. החברה עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות (להלן, ביחד: “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, בדיקת היקף השימוש באתר, תדירות השימוש, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן למעשה קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מכשירך הנייד (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים אחרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, תדירות הגלישה, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצרכי סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים. העוגיות גם עשויות ליתר את הצורך להכניס את פרטיך המזהים בכל עת שאתה נכנס לאתר.

3.7. העוגיות נשמרות על גבי מכשירך, ומאפשרות לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את אופן השימוש בשירות. בחלק מהמכשירים ניתן למחוק ו/או לנטרל ו/או לחסום קבלתן של עוגיות או קבלת התראה לפני אחסונן של עוגיות. ואולם, שים לב שאם תעשה זאת הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.

3.8. כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש ב-Google Analytics, mixpanel או intercom על מנת לקבל סטטיסטיקה אנונימית על אופן השימוש של המשתמש באתר, סוגי המכשירים הסלולריים באמצעותם התבצעה כניסה לאתר, והפעולות שנעשו ע”י משתמשים (באופן שאינו מזהה אותם באופן אישי) בכל אחד מהעמודים באתר. השימוש ב- Google Analytics, mixpanel ו- intercom כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם כלים.

4. אבטחת מידע

4.1. החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לשירות באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה עפ”י דין.

4.2. החברה פועלת על מנת להבטיח, באמצעים טכנולוגיים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר והמידע המצוי בו מפני חדירה או גישה בלתי מורשית. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינה מתחייבת שמידע אישי וכל מידע נוסף אשר יימסר באתר יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו’.

5. שינוי מדיניות הפרטיות

5.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. התאריך האחרון לעדכון תנאי מדיניות הפרטיות מופיע בראשם. החברה מציעה לך מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהחברה תידרש למסור לך הודעה כלשהוא בגין שינויים.

פרק ג’ – כללי

7. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מאפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.

8. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך. תוכל לראות מהו תאריך העדכון האחרון בראש מסמך זה.

9. ניתן לפנות לחברה לשם תמיכה טכנית לשימוש באתר ו/או דיווח על תקלות באמצעות דוא”ל info@gd-energies.com.

10. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד ג’. במקרה שתשתמש בקישורים/הפניות אלה, תצא מהאתר. החברה אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד ג’ אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד ג’ כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד.

11. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

12. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

13. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות).

14. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ו-החברה בהקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ו-החברה ו/או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

15. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.

פרק ד’ – תקנון מבצע “בי קיור לייזר” חברת אריקה כרמל בע”מ

16. כללי

16.1. פרק זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע ברכישת מכשיר בי- קיור לייזר, והכל כמפורט להלן.

17. הגדרות

17.1. “החברה”- חברת אריקה כרמל בע”מ שכתובתה נחום חת 5, חיפה.

17.2. “מכשיר”- מכשיר רפואי מסוג בי-קיור לייזר.

17.3. “תקופת המבצע”- החל מתאריך 01/04/2017 ועד התאריך 01/12/2022 או עד גמר המלאי.

17.4. “מועד הרכישה”- התאריך בו נרכש המכשיר במהלך תקופת הרכישה, ללא תלות באופן ו/או מיקום הרכישה.

17.5. “תקופת ההחזרה”- תקופה שמניינה 30 יום החל ממועד הרכישה.

17.6. “המועד הקובע להחזרת המכשיר”- המועד בו ניתן אישור דואר ישראל להחזרת המכשיר לחברה, או המועד בו אישרה החברה בכתב או בטלפון כי קיבלה חזרה לידיה את המכשיר, ובלבד שהמועד כאמור נעשה במהלך תקופת ההחזרה.

18. מהות המבצע

18.1. לקוח, כהגדרתו להלן, זכאי להחזיר את המכשיר שנרכש בתקופת המבצע, וזאת במשך תקופת ההחזרה, וזאת מכל סיבה שהיא, כשהמכשיר תקין ובאריזתו המקורית, ולקבל לידיו את סכום הרכישה ששילם בעד המכשיר בניכוי סך של 550 ₪ (להלן: “החזר”).

19. הזכאי למבצע

19.1. לקוח אשר רכש את המכשיר וכן התקיימו התנאים המצטברים שלהלן (להלן: “הלקוח”).

19.2. המכשיר נרכש במהלך תקופת המבצע ושולמה בגינו תמורה.

19.3. המכשיר הוחזר למשרדי החברה במהלך תקופת ההחזרה, באמצעות דואר רשום או במסירה פיזית ע”י הלקוח, או על ידי שליח מטעמו של הלקוח כשהמכשיר תקין על כל חלקיו (ללא שברים או שריטות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), באריזתו המקורית ובצירוף חשבונית קנייה מקורית. מובהר כי בהעדר חשבונית קניה מקורית, החברה תהיה פטורה מלקבלו חזרה ו/או מתשלום ההחזר.

19.4. הלקוח מחזיק באישור של החברה ו/או דואר ישראל המעיד על החזרת המוצר במועד הקובע, טרם חלוף תקופת ההחזרה. מובהר כי החברה תהיה רשאית לדרוש כי האישור כאמור יוצג בפניה כתנאי לתשלום ההחזר.

20. בכפוף להתקיימות התנאים לעיל, יבוצע החזר ללקוח בתנאים כדלקמן

20.1. ההחזר יבוצע באמצעות צ’ק של החברה, במידה והלקוח שילם במזומן או בצ’ק

20.2. או זיכוי כרטיס האשראי שאיתו בוצעה העסקה במידה והלקוח שילם בכרטיס אשראי

20.3. במידה והלקוח ביצע את רכישת המכשיר בפריסת תשלומים, ההחזר יבוצע כדלקמן:

20.4. ככל והסכום ששולם בפועל לחברה בגין המכשיר עולה על סכום ההחזר, אזי החברה תבצע החזר בהתאמות הנדרשות.

20.5. ככל והסכום ששולם בפועל לחברה בגין המכשיר נמוך מסכום ההחזר, אזי החברה תהיה רשאית לבצע חיוב/ים נוספים, ולבצע החזר בהתאמות הנדרשות.

21. פרשנות

21.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין האמור בתקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע ו/או בכלל, תגברנה הוראות תקנון זה.

21.2. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

22. שונות

22.1. המבצע תקף בהתקיים כל התנאים המצטברים שפורטו בתקנון זה.

22.2. האחריות למסירת פרטי מידע מדויקים ונכונים מוטלת על הלקוח. ללקוח לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין אי תשלום ההחזר הנובע ממסירת פרטים שאינם מדויקים ו/או ככל והלקוח אינו עומד בתנאי המבצע.

22.3. האחריות למימוש המבצע הינה על הלקוח בלבד. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בלקוח.

22.4. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למי מן הלקוחות, או כל אדם אחר עקב או כחלק מההשתתפות במבצע ו/או שימוש במכשיר וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה עפ”י חוק.

22.5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות החברה בקשר עם החזרת מכשיר שאריזתו המקורית לא נפתחה ולא נעשה בו כל שימוש. במקרה זה יחויב הלקוח בדמי ביטול, טיפול ומשלוח בסכום של 5% או 100 ₪, הנמוך מביניהם בהתאם להוראות החברה והוראות כל דין.

22.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המבצע ו/או לקצרו ו/או להאריכו ו/או לשנותו ו/או לבטל ולהוסיף סעיפים בתקנון זה, לרבות תקופת המבצע וסכום ההחזר, או לנקוט בכל פעולה אחרת על פי שיקול דעתה המוחלט, בכפוף לכל דין.

22.7. המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה ממולץ ע”י רופא.

22.8. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.

22.9. אין בתנאי המבצע כדי לגרוע מכל הגנה או זכות המוקנית לחברה על פי כל דין